Regels voor het Opnemen van EXTRA VERLOF


Naast de dagen dat uw kind vrije dagen of vakantie heeft bestaat de mogelijkheid om verlof op te nemen. Wettelijk is vastgelegd dat kinderen in de eerste vier leerjaren 3520 uren naar school moeten en de kinderen in groep 5 t/m 8 4000 uren. Met dat gegeven stelt de directie jaarlijks het activiteitenrooster en het vakantierooster op. Die roosters zijn zo strak ingepland dat het onmogelijk is nog extra vrij van lessen te geven. U kunt alleen extra verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden of extra verlof voor vakantie.

Het aanvragen van verlof voor bijzondere omstandigheden is in principe voor iedereen mogelijk. Er zijn zeven bijzondere omstandigheden waarop het voor de directie zonder meer toegestaan is om extra verlof toe te kennen. En in de wet wordt daarvoor ook het aantal dagen aangegeven:

Reden van verzoek: Hiervoor een officieel aanvraagformulier invullen ten behoeve van de leerplichtambtenaar.


A. Extra verlof wegens vakantie (tenminste 2 maand van te voren aanvragen). 

B. Extra verlof wegens bijzondere omstandigheden zoals:
1. Voldoen aan wettelijke verplichting
2. Verhuizing
3. Gezinsuitbreiding
4. Huwelijk van naaste familie
5. Ernstige ziekte van naaste familie
6. Overllijden van naaste familie
7. Jubileum van naaste familie

Het aanvragen van extra verlof :

Hier kunt u het verlofformulier downloaden

lever het ingevulde formulier in bij de directie. Vervolgens krijgt u  bericht of uw verzoek wel of niet gehonoreerd kan worden.