I.C.T. (Informatie – en Communicatie Technologie)

Draagvlak en communicatie
Al jaren werkt onze school met het gebruik van computers. Voor het gehele team is het op dit moment een vanzelfsprekendheid dat de computer in de klassensituatie gebruikt wordt.

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen computerles. Ook gebruiken de leerkrachten het ict-lokaal om met hun groep de software te gebruiken die hoort bij methodes. Tevens gaan de bovenbouwgroepen naar het ict-lokaal om te werken aan projecten en verslagen.

Het e-mail adres van de school is: info@alphonsus.nl en onze school beschikt tevens over een eigen website: http://www.alphonsus.nl/

De communicatie met het bestuur loopt via de bovenschoolse ICT-werkgroep van de scholen in de gemeente Tubbergen.
 
Intern netwerk
In verband met de huidige ontwikkelingen in o.a. het bedrijfsleven is gekozen worden voor een netwerkomgeving die voor alle basisscholen in de gemeente Tubbergen uniform is.

Momenteel zijn in iedere klas minimaal twee computers aangesloten op het netwerk en daarnaast is er in het computerlokaal ruimte voor 35 computers. Het installeren van hard – en software voor dit netwerk wordt overgelaten aan de op bestuursniveau aangestelde systeembeheerder en applicatiemedewerker in samenwerking met de ICT-Coördinator. 
Door de bovenschoolse samenwerking en door de ondersteuning van de sinds het schooljaar 2000-2001 aangestelde systeem-netwerkbeheerder werd het beheer binnen de Tubbergse scholen goed geregeld.

De ICT-coördinatoren hebben in gezamenlijk verband ICT-leerlijnen opgesteld, waarbij alle mogelijkheden die de ICT kan bieden voor kinderen volledig aan bod komen. Het plan wordt jaarlijks bijgesteld om aan nieuwe ontwikkelingen te kunnen aanhaken. 
Naast de kerndoelen, die voor alle scholen gelden, willen we de kinderen vooral "probleemoplossend leren denken."
Een grote mate van zelfstandigheid en voldoende vaardigheid is hierbij een vereiste.
We trachten zoveel mogelijk een open leersituatie te creëren waarbij de vakleerkracht optreedt als begeleider en stimulator.
Beheer op "afstand" is inmiddels al een normale zaak aan het worden, zodat de systeem- netwerkbeheerder niet alle scholen lijfelijk hoeft te bezoeken.
De stuurgroep ICT heeft voor alle scholen medio 2012 een nieuw beleidsplan opgezet voor de de jaren 2012-2016.
Binnen dit raamwerk is er voldoende ruimte om op nieuwe ontwikkelingen aan te haken
 
Algemene doelen voor de komende jaren   

Algemene schoolspecifieke doelen

Het wordt de taak van de school alle leerlingen gedurende de gehele schoolloopbaan te begeleiden in algemene computervaardigheden die noodzakelijk zijn voor het kind om zich verder te kunnen ontwikkelen binnen de diverse vakgebieden.
 

”Gebruiksregels ICT"
Op school hanteren we de volgende afspraken over het gebruik van internet op school:

Veiligheid is het belangrijkste  uitgangspunt!

10-Internetregels voor leerlingen:

 1. Ik mag op Internet alleen mijn voornaam gebruiken. Ik geef anderen geen persoonlijke gegevens zoals mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn email-adres of het adres van mijn ouders of van andere bekenden.
 2. Ik ga meteen naar mijn leerkracht of mijn ouders als ik op Internet hele vervelende informatie tegenkom.
  Ik maak nooit een afspraak met iemand, die ik op Internet ben tegengekomen, om hem/haar in het echt te ontmoeten. 
 3. Ik maak nooit een afspraak met iemand, die ik op Internet ben tegengekomen, om hem/haar in het echt te ontmoeten.
 4. Ik stuur via het Internet geen foto's van mezelf aan onbekenden.
 5. Ik reageer niet op vervelende berichten. Als het hele gemene dingen zijn, waarschuw ik meteen mijn leerkracht of mijn ouders.
 6. Als ik aan het e-mailen ben, zal ik me netjes gedragen. Mijn taalgebruik is een goede reclame voor mijzelf en voor onze school. Chatten onder schooltijd mag alleen met toestemming van de leerkracht.
 7. Als ik een e-mailbericht ontvang van een persoon die ik niet ken, meld ik dit aan de juffrouw of meester.
 8. Ik verstuur nooit iets aan onbekenden zonder toestemming.
 9. Ik download nooit iets zonder toestemming.
 10. Ik maak mijzelf zonder toestemming nooit ergens lid van.

Websites en privacy
Ouders kunnen vooraf aangeven of ze bezwaren hebben tegen het plaatsen van een foto op de schoolwebsite waar hun kind op staat.
Op de schoolwebsite worden géén achternamen van leerlingen gebruikt.
Informatie voor ouders:
Risico’s van het internet zijn te vinden op:
– www.mijnkindonline.nl

We volgen de strategie van “begeleid confronteren”  i.p.v. filteren bij het leren gebruiken van het world wide web