Het bestuur van de scholen in de gemeente Tubbergen wordt gevormd door de Tubbergse Onderwijs Federatie. In het bestuur van de Federatie is elke school vertegenwoordigd. Alle bovenschoolse zaken worden door het bestuur van de Federatie afgehandeld.  

Visie/doelstellingen

Ons onderwijs is erop gericht om kinderen op zowel cognitief als vormend gebied te ondersteunen in hun groei naar volwassenheid. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

Identiteit

Het onderwijs is gebaseerd op adaptief onderwijs: kinderen verschillen in aanleg en kenmerken dat tot uitdrukking komt in differentiatie in instructie, in leerstof en in leertijd ( vorm, interactie, duur, mate van hulp). Het overgrote deel van de leerlingen bereikt in eenzelfde periode dezelfde leerdoelen.

Adaptief onderwijs heeft consequenties op pedagogische en didactische terrein, alsmede ten aanzien van de schoolorganisatie.

Didactische uitgangspunten:
Op een adaptieve wijze onderwijs verzorgen, waardoor de leerling zich optimaal kan ontplooien. Hierbij wordt voor elke leerling uitgegaan van dezelfde basisverwachting. De (begaafde) leerling mag echter niet op dit “basisniveau” blijven staan, maar moet zich ook kunnen ontplooien. Gestreefd wordt naar hoge kwaliteit, gebruik makend van goede leerlingvolgsystemen.

Pedagogische uitgangspunten:
De scholen binnen de federatie streven er naar het kind te helpen volwassen te worden, waarbij uitgegaan wordt van de eigen mogelijkheden van het kind en van zijn eigen groei naar zelfstandigheid. Dit steeds onder condities van een (veilige) heldere relatie tot de omgeving (maatschappij, geloofsgemeenschap, gezin, school, klas).

Condities:
De federatie is erop gericht om in elke kern primair onderwijs als basisvoorziening in stand te houden. Het onderwijs wordt verzorgd door competent personeel onder goede materiële omstandigheden (gebouwen, leermiddelen). Integraal personeelsbeleid draagt ertoe bij dat er een goed werkklimaat geschapen wordt voor het personeel. Dit om te zorgen dat de school optimaal deel kan uitmaken van de samenleving.

Uitdagingen, wat doen we ermee?
Het ontwikkelen van een evenwichtige afstemming tussen organisatiedoelen en belangen van de betrokkenen, gegeven de pedagogische en didactische uitgangspunten. Dit vergt het tot ontwikkeling brengen van de kwaliteitszorg, de medezeggenschap en het integraal personeelsbeleid.

De St. Alphonsusschool is één van de scholen die valt onder de Tubbergse Onderwijs Federatie (TOF).
Hierbij zijn in totaal 10 scholen aangesloten.

Kadoes
Albergen
Heilig Hart
Fleringen
Aloysiusschool
Geesteren
Mariaschool
Langeveen
7 Mijlen
Manderveen
St. Alphonsusschool
Mariaparochie
Mariaschool
Reutum
De Marke
Tubbergen
De Wiekslag
Tubbergen
Mariaschool
Vasse