U in de mr?

Ja, waarom eigenlijk niet? Deelnemen aan de MR biedt een kijkje achter de schermen op de Alphonsus. In deze animatie vertellen we u hier meer over.

MR staat voor Medezeggenschapsraad. 
Het woord zegt het al: U praat mee over allerlei onderwerpen die met de Alphonsus te maken hebben. 
In onze MR zitten 4 ouders en 4 leerkrachten. Bij de samenstelling van onze MR is het een meerwaarde dat er verschillende mensen in zitten, met diverse kennisprofielen. Ervaring in de onderwijssector is dus niet nodig! 

Waar praat de MR over mee? 
Voor veel belangrijke beleidsbeslissingen wordt eerst de medezeggenschapsraad geraadpleegd. Dit is verplicht en wordt beschreven in de Wms (Wet medezeggenschap op scholen). De directie en het bovenschools management moeten naar uw argumenten luisteren en samen verbetert u zo de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het schoolgebouw en de arbeidsomstandigheden voor het personeel. 
Bij sommige beslissingen is de schoolleiding alleen verplicht de MR te (1) informeren, bij andere moet de MR (2) advies geven of (3) instemmen met voorgenomen beleid.
Daarnaast kan de MR ook zelf (4) suggesties voor verbeteringen te doen.
Daarmee staan de vier belangrijkste taken van de MR op een rijtje. 

Gaat de MR ook over onderwijs aan uw kind? 
Ja en nee.
Dat leggen we even uit... De MR praat niet over welke leerling overgaat of wie voor welke klas komt te staan, maar wel over het te voeren beleid. 
Wil de Alphonsus bijvoorbeeld extra veel aandacht gaan besteden aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en het
taakbeleid voor het personeel. Komt de directie met een voorstel voor het wijzigen van de schooltijden, dan kunnen de lesdagen er anders gaan uitzien. Ook over de vaststelling van
het schoolplan en de schoolgids praat de MR volop mee. Ingrijpende organisatorische
veranderingen, zoals fusies, samenwerkingen met maatschappelijke organisaties en nieuwbouw, hebben in veel gevallen effect op wat er in de klassen gebeurt. Daardoor heeft het medezeggenschapswerk ook met onderwijs te maken.

Wat moet u leren om mee te doen?
De medezeggenschapsraad op de Alphonsus beschikt over ervaren leden die nieuwkomers kunnen inwerken. Zij stellen u op de hoogte van lopende zaken en de bestaande afspraken over de manier van vergaderen. Als nieuw MR-lid is er de mogelijkheid om een starterscursus te volgen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Alphonsus. 
Het is belangrijk dat een MR-lid de Wet medezeggenschap op scholen kent, om een mening met feiten te kunnen onderbouwen.
Binnen de MR worden soms moeilijke onderwerpen besproken, zoals een fusie. De MR zal vanuit verschillende standpunten (ouders, personeel, leerlingen, nabije omgeving) naar een vraagstuk moeten kijken. Er is een balans tussen sparren, kritisch zijn en afstemmen. Het mag af en toe best botsen, maar altijd met de focus op de kwaliteit van het onderwijs!

Hoeveel tijd kost het? 
De MR van de Alphonsus vergadert zo’n 6 à 8 keer per schooljaar. De voorbereiding komt daar nog bij; het lezen van stukken neemt ongeveer een avond in beslag. Verder steekt u tijd in het contact met de achterban om te weten wat er leeft en de ouders op de hoogte te houden van de prestaties van de MR. Komen er intensieve, belangrijke wijzigingen aan? Dan kost dat vaak meer tijd. De zittingsduur in de MR is 4 jaar. Zittende MR-leden kunnen zich herkiesbaar stellen. 

Wat levert het u op? 
Het MR-lidmaatschap is voor ouders vrijwilligerswerk. 
Het werk bestaat voor een belangrijk deel uit vergaderen en stukken lezen, zoals bijvoorbeeld de begroting of het schoolplan. Maar er is meer: Als MR-lid onderhoudt u contacten met andere ouders, weet u wat er leeft en werkt u samen met de directie en leerkrachten. Is er binnen de MR behoefte aan meer kennis of specifieke ondersteuning bij onderhandelingen? Dan kan er gebruik worden gemaakt van verschillende scholingsmogelijkheden. 
U krijgt een kijkje in de keuken en begrijpt meer van wat er speelt. Dat levert interessante en leerzame inzichten op! 

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten?
Dan nodigen we u van harte uit om verder te lezen op onze website of om een vergadering bij te wonen. De data vindt u op de website van de Alphonsus. 

Bent u enthousiast geworden om onze MR te komen versterken? Als uw kind is ingeschreven op de Alphonsus, kunt u zich verkiesbaar stellen voor de eerstvolgende termijn. Neemt u vooral contact op met de voorzitter van onze MR! Hij of zij kan u hierover meer vertellen.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wet Medezeggenschap Onderwijs


Op 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap Onderwijs een feit geworden. Deze wet
regelt de structuur waarop twee groeperingen inspraak hebben, namelijk de ouders en
de onderwijsgevenden.
Dit is van invloed op het beleid van het schoolbestuur. In deze wet wordt
voorgeschreven, dat op elke school een medezeggenschapsraad wordt ingesteld,
bestaande uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders.
Aan de hand van een reglement adviseert deze raad het schoolbestuur in alle zaken die
de school aangaan. Bepaalde besluiten van het bestuur hebben vooraf instemming nodig
van deze raad, terwijl bij andere zaken vooraf advies gevraagd wordt.
De medezeggenschapsraad bestaat uit 8 personen: 4 ouders en 4 leerkrachten.
Nu het aantal scholen binnen ons bestuur toeneemt, is het voor het bestuur ondoenlijk
om met alle M.R.-raden van de individuele scholen te vergaderen ter vaststelling van
beleid.
Daarom wordt er bij schooloverstijgend beleid door het bestuur gesproken met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de G.M.R.).
De leden van de G.M.R. worden gekozen door de M.R.-leden van de diverse scholen.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voor onze school hebben zitting in de M.R.:


Oudergeleding:
Dhr. R. Beuker (Voorzitter)
Mevr. S. Zora-Bedrosjan (Lid)
Dhr. M. Grooten (GMR oudergeleding)
Mevr. E Kleizen (Lid)

Personeelsgeleding:
Mevr. M. Theijink (Post, GMR om-en-om)
Mevr. M. Kamphuis (Lid, GMR om-en-om)
Mevr. H. Kemna (Secretaris, interim voorzitter)
Mevr. N. Pullen (Lid)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data MR vergaderingen:

Tijdstip van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur

22-04-2021
24-06-2021

U bent van harte welkom om (als gast) de vergaderingen van de M.R. bij te wonen.
Deze vergaderingen vinden plaats in de koffiekamer van de school.

mr@alphonsus.nl