Op 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap Onderwijs een feit geworden. Deze wet
regelt de structuur waarop twee groeperingen inspraak hebben, namelijk de ouders en
de onderwijsgevenden.
Dit is van invloed op het beleid van het schoolbestuur. In deze wet wordt
voorgeschreven, dat op elke school een medezeggenschapsraad wordt ingesteld,
bestaande uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders.
Aan de hand van een reglement adviseert deze raad het schoolbestuur in alle zaken die
de school aangaan. Bepaalde besluiten van het bestuur hebben vooraf instemming nodig
van deze raad, terwijl bij andere zaken vooraf advies gevraagd wordt.
De medezeggenschapsraad bestaat uit 8 personen: 4 ouders en 4 leerkrachten.
Nu het aantal scholen binnen ons bestuur toeneemt, is het voor het bestuur ondoenlijk
om met alle M.R.-raden van de individuele scholen te vergaderen ter vaststelling van
beleid.
Daarom wordt er bij schooloverstijgend beleid door het bestuur gesproken met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de G.M.R.).
De leden van de G.M.R. worden gekozen door de M.R.-leden van de diverse scholen.

Voor onze school hebben zitting in de M.R.:

Oudergeleding:
Dhr. R. Beuker (Voorzitter)
Mevr. S. Zora-Bedrosjan (Lid)
Dhr. M. Grooten (GMR oudergeleding)
Mevr. E Kleizen (Lid)

Personeelsgeleding:
Mevr. M. Theijink (Post, GMR om-en-om)
Mevr. M. Kamphuis (Lid, GMR om-en-om)
Mevr. H. Kemna (Secretaris, interim voorzitter)
Mevr. N. Pullen (Lid)

Data MR vergaderingen: Tijdstip van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur
22-04-2021
24-06-2021

U bent van harte welkom om (als gast) de vergaderingen van de M.R. bij te wonen.
Deze vergaderingen vinden plaats in de koffiekamer van de school.

mr@alphonsus.nl